Tiếp thị sản phẩm là gì? Mọi thư bạn cân biêt!

May 08 2022
.
  1. Tiếp thị Sản phẩm là gì?
  2. Người tiếp thị sản phẩm là ai?
  3. Trách nhiệm của một nhà tiếp thị sản phẩm.
  • Nghiên cứu các sản phẩm của công ty và chuyển dịch các lợi ích của chúng cho người dùng
  • Phát triển các chiến lược tiếp thị sản phẩm (định giá, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm)
  • Quản lý và thực hiện các đợt ra mắt Sản phẩm và Chiến lược Tiếp cận Thị trường.
  • Tạo thông điệp hấp dẫn trên các kênh tiếp thị (trang đích, chiến dịch quảng cáo)
  • Làm việc với quản lý sản phẩm, bán hàng, thiết kế và các nhóm khác để thực hiện các chiến lược tiếp thị sản phẩm.
  • Kiểm tra các tính năng, bản phát hành và bản sao quảng cáo của sản phẩm tiếp thị.
  • Đánh giá các dự án bằng cách sử dụng KPI có liên quan và phản hồi từ các khách hàng hiện tại và tương lai. .

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved