Tầm nhìn xa: Siêu năng lực tiềm ẩn của bạn! (Đề cương phỏng vấn)

Apr 09 2022
Tôi có một cuộc phỏng vấn mới, Foresight: Your Hidden Superpower, (YouTube, Spotify, Apple) với Nikola Danaylov của Singularity Weblog. Nikola đã thực hiện gần hai trăm năm mươi cuộc phỏng vấn tuyệt vời.

Tôi có một cuộc phỏng vấn mới, Foresight: Your Hidden Superpower , ( YouTube , Spotify , Apple ) với Nikola Danaylov của Singularity Weblog. Nikola đã thực hiện gần hai trăm năm mươi cuộc phỏng vấn tuyệt vời. Họ là một nhóm giàu tư duy và trí tuệ trong tương lai, với những người có nhận thức về gia tốc như Ada Palmer, Melanie Mitchell, Cory Doctorow, Sir Martin Rees, Stuart Russell, Noam Chomsky, Marvin Minsky, Tim O'Reilly và những người nổi tiếng khác. Như trong cuộc phỏng vấn đầu tiên của tôi với anh ấy cách đây mười năm, anh ấy đặt những câu hỏi tuyệt vời và chia sẻ nhiều hiểu biết sâu sắc.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved