Rác rưởi “Hai lòng yêu thích của một con chó chết” này đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát

Apr 09 2022
Tôi đang làm việc trên một trang web cho khách hàng. Tôi không thể đi vào quá nhiều chi tiết về - NDA và tất cả - nhưng một trong những điều nực cười nhất trong trang web hiện tại của họ là:.

Tôi đang làm việc trên một trang web cho khách hàng ngay bây giờ, tôi không thể đi sâu vào quá nhiều chi tiết về - NDA và tất cả - nhưng một trong những điều nực cười nhất trong trang web hiện tại của họ là:

<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico" type="image/x-icon">
<link rel="shortcut icon" sizes="196x196" href=“/images/favicon-196.png" type="image/png">
<link rel="icon" href="/images/favicon-32.png" sizes="32x32" type="image/png">
<link rel="icon" href="/images/favicon-57.png" sizes="57x57" type="image/png">
<link rel="icon" href="/images/favicon-76.png"…

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved