Phát triển dựa trên thử nghiệm trong Swift

Jan 16 2023
Phát triển dựa trên thử nghiệm (TDD) là một phương pháp phát triển phần mềm trong đó các bài kiểm tra được viết trước khi viết mã thực tế. Cách tiếp cận này được sử dụng để đảm bảo rằng mã hoạt động và đáp ứng các yêu cầu trước khi được triển khai vào sản xuất.

Phát triển dựa trên thử nghiệm (TDD) là một phương pháp phát triển phần mềm trong đó các bài kiểm tra được viết trước khi viết mã thực tế. Cách tiếp cận này được sử dụng để đảm bảo rằng mã hoạt động và đáp ứng các yêu cầu trước khi được triển khai vào sản xuất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cách triển khai TDD trong Swift, một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ do Apple phát triển cho iOS, macOS, watchOS và tvOS.

Thiết lập khung kiểm thử

Bước đầu tiên để triển khai TDD trong Swift là thiết lập khung thử nghiệm. Có một số khung thử nghiệm có sẵn cho Swift, nhưng khung phổ biến nhất là XCTest. XCTest là một khung thử nghiệm do Apple cung cấp, cho phép các nhà phát triển viết các bài kiểm tra đơn vị cho mã Swift và Objective-C.

Để bắt đầu với XCTest, bạn cần tạo một dự án Xcode mới và chọn Unit Test Bundlemẫu. Điều này sẽ tạo một mục tiêu mới trong dự án của bạn cho các bài kiểm tra đơn vị của bạn. Sau khi dự án được thiết lập, bạn có thể bắt đầu viết bài kiểm tra.

Một thử nghiệm trong XCTest là một phương thức bắt đầu bằng testvà không có đối số. Ví dụ: bài kiểm tra sau đây kiểm tra xem một hàm được gọi addchính xác có cộng hai số không:

func testAdd() {
  let result = add(1, 2)
  XCTAssertEqual(result, 3)
}

Quy trình TDD

Quá trình TDD trong Swift thường bao gồm viết một bài kiểm tra, chạy nó và xem nó có lỗi không, sau đó viết số lượng mã tối thiểu cần thiết để nó vượt qua, sau đó cấu trúc lại mã nếu cần. Bài kiểm tra sẽ vượt qua sau khi tái cấu trúc.

Đây là một ví dụ về quy trình TDD đơn giản trong Swift:

 1. Viết một bài kiểm tra xem một hàm được gọi có reverseStringđúng là đảo ngược một chuỗi hay không.
 2. func testReverseString() {
    let result = reverseString("hello")
    XCTAssertEqual(result, "olleh")
  }
  

func reverseString(_ string: String) -> String {
  return String(string.reversed())
}

5. Cấu trúc lại mã nếu cần. Trong trường hợp này, không cần tái cấu trúc.

Bằng cách tuân theo quy trình TDD, chúng tôi có thể đảm bảo rằng mã của mình hoạt động tốt và đáp ứng các yêu cầu trước khi được triển khai vào sản xuất. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức về lâu dài, vì nó cho phép các nhà phát triển bắt lỗi sớm và đảm bảo rằng mã của họ có thể bảo trì được.

Phần kết luận

Tóm lại, Phát triển dựa trên thử nghiệm (TDD) là một phương pháp phát triển phần mềm mạnh mẽ có thể giúp các nhà phát triển viết mã tốt hơn, dễ bảo trì hơn. Bằng cách sử dụng khung thử nghiệm như XCTest và tuân theo quy trình TDD, các nhà phát triển có thể đảm bảo rằng mã của họ hoạt động và đáp ứng các yêu cầu trước khi được triển khai vào sản xuất. Bằng cách đó, họ có thể bắt lỗi sớm và đảm bảo rằng mã của họ có thể bảo trì được. Điều này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức trong thời gian dài.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved