Nền tảng cho một xã hội bền vững

May 09 2022
Câu hỏi từ Internet: "Một xã hội muốn dựa trên các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa có thể hoạt động vì lợi ích của tất cả mọi người ở mức độ nào hay nó sẽ luôn mang lại lợi ích cho một số ít và gây hại cho nhiều người?" Miễn là chúng ta không điều chỉnh và phát triển hơn nữa bản chất con người vốn có của chúng ta là tự phục vụ, tự biện minh, ích kỷ và bóc lột thì xã hội của chúng ta dựa trên hệ tư tưởng, triết học hay thậm chí là tôn giáo nào cũng không thành vấn đề. Nó sẽ luôn luôn kết thúc trong cùng một kim tự tháp, một thiểu số ích kỷ và ích kỷ nhất thống trị, thao túng và bóc lột những người ít ích kỷ và ích kỷ hơn - vẫn ích kỷ và ích kỷ nhưng ít hơn “giai cấp thống trị” - quần chúng.

Câu hỏi từ Internet:

“Ở mức độ nào một xã hội muốn dựa trên các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa có thể hoạt động vì lợi ích của tất cả mọi người hay nó sẽ luôn mang lại lợi ích cho số ít mà lại gây bất lợi cho nhiều người?”

Miễn là chúng ta không điều chỉnh và phát triển hơn nữa bản chất con người vốn có của chúng ta là tự phục vụ, tự biện minh, ích kỷ và bóc lột thì xã hội của chúng ta dựa trên hệ tư tưởng, triết học hay thậm chí là tôn giáo nào cũng không thành vấn đề. Nó sẽ luôn luôn kết thúc trong cùng một kim tự tháp, một thiểu số ích kỷ và ích kỷ nhất thống trị, thao túng và bóc lột những người ít ích kỷ và ích kỷ hơn - vẫn ích kỷ và ích kỷ nhưng ít hơn “giai cấp thống trị” - quần chúng.

Sẽ tốt hơn hoàn toàn nếu chúng ta từ bỏ tất cả những hệ tư tưởng và hệ thống sai lầm và độc đoán của chúng ta, tất cả đều được thiết kế bởi và cho cái tôi của con người bị thao túng và bóc lột. Thay vào đó, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, chúng ta cần phải xây dựng lại xã hội loài người một cách có ý thức, khiêm tốn và có mục đích dựa trên kế hoạch tổng thể cân bằng và tổng hợp lẫn nhau của Tự nhiên, nơi mỗi thành phần phục vụ tập thể một cách vô vị lợi, vô điều kiện.

Đó là điều mà chúng ta phải đạt được mà không bị ép buộc hoặc tuyên truyền sai lệch. Chúng ta cần một phương pháp giáo dục đặc biệt, có mục đích và thiết thực để chúng ta đạt được điều này một cách có ý thức và tự nguyện trên bản năng của chúng ta.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved