Có thể tự nhận testosterone từ bác sĩ mà không có sự cho phép của cha mẹ tôi tại 15/16 không?

Sep 22 2021

Trả lời

BeccaRoyalGordon Apr 07 2021 at 02:58

Điều này phụ thuộc vào thẩm quyền của bạn. Ở Mỹ, câu trả lời có lẽ là “không” trừ khi bạn được giải phóng, điều này đòi hỏi bạn phải có khả năng tự trang trải về mặt tài chính.

RobertGwynne3 Apr 06 2021 at 23:06

Không lúc 15/16 bạn sẽ cần sự cho phép của cha mẹ vì bạn dưới 18 tuổi bạn phải đủ 18 tuổi trước khi trưởng thành

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved