Cao bao nhiêu là 39 inch?

Sep 21 2021

Trả lời

DianaPrince207 Oct 11 2019 at 10:58

39 inch = 99,06 cm

~ 100 cm

= 1 mét

ChrisRobida Oct 11 2019 at 11:03

12 inch = 1 foot (thước đo suy nghĩ) Có bao nhiêu số 12 có thể chia thành 39?

3x12 = 36 nên 3 3/12 hoặc 3 1/4

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved