Biểu mẫu Chern-Simons

Apr 10 2022
Giới thiệu về lý thuyết tôpô
Trong các bài viết trước, tôi đã thảo luận về khái niệm đối xứng trong vật lý. Một nhóm đối xứng cụ thể dễ bắt đầu là nhóm U (1), có các phần tử bao gồm các số phức với độ dài đơn vị.

Trong các bài viết trước, tôi đã thảo luận về khái niệm đối xứng trong vật lý. Một nhóm đối xứng cụ thể dễ bắt đầu là nhóm U (1), có các phần tử bao gồm các số phức với độ dài đơn vị. Đa tạp được liên kết với nhóm U (1) là đường tròn đơn vị, làm cho nó trở thành nhóm Lie vì cục bộ đường tròn đơn vị trông giống như không gian Euclid một chiều. Các lý thuyết rõ ràng nhất xuất phát từ phép đối xứng U (1) là điện từ và điện động lực học lượng tử. Trong số các lý thuyết về thước đo của U (1), có…

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved